H.2. KPH/SKH i DPO-e 1941.-1990.

Termin društveno-političke organizacije bio je ustavna kategorija u socijalističkoj Jugoslaviji. Prema Ustavu iz 1974. to su bile sljedeće organizacije: Savez komunista, Socijalistički savez radnog naroda i Savez sindikata, Savez socijalističke omladine i Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata.

Savez komunista Jugoslavije razvio se iz Komunističke partije Jugoslavije koja je nastala ujedinjenjem socijalističkih stranaka iz zemalja koje su 1918. ušle u sastav Kraljevne Srba, Hrvata i Slovenaca, a od 1929. Kraljevine Jugoslavije. Godine 1919. dobila je ime Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista), a 1920. Komunistička partija Jugoslavije (KPJ). Od 1921., kada je donesen Zakon o zaštiti države, pa do kraja postojanja Kraljevine Jugoslavije KPJ je bila izvan zakona i djelovala je ilegalno. Od 1941. do 1945. inicirala je stvaranje partizanskih odreda, kasnije Narodnooslobodilačke vojske, stvaranje organizacija Narodnooslobodilačke fronte i organa vlasti. Poslije rata preuzela je vlast u državi. Godine 1952. mijenja ime u Savez komunista Jugoslavije (SKJ). U Programu SKJ određeni su politički ciljevi i zadaci, a u Statutu organizacijska načela i obveze članova. SKJ djelovao je na državnoj razini, a u republikama i pokrajinama republičke i pokrajinske organizacije. Najviši organ na državnoj razini i u republikama bio je kongres koji je birao centralni komitet kao i druge organe. Najniže razine bile su osnovne organizacije osnovane u svim poduzećima i ustanovama, mjesnim zajednicama i u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA). Komunistička partija Hrvatske (KPH) osnovana je 1937. u okviru KPJ. Godine 1952. mijenja ime u Savez komunista Hrvatske (SKH). Na izborima 1990. pojavila se pod nazivom Savez komunista Hrvatske–Stranka demokratskih promjena. Sada je registrirana kao politička stranka i djeluje pod imenom Socijaldemokratska partija Hrvatske.

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) razvio se iz Narodne fronte (NF) koju je od 1935. počela stvarati Komunistička partija Jugoslavije. Tijekom rata organizacija je nosila naziv Narodnooslobodilačka fronta, a od 1945. Narodna fronta. Godine 1953. NF mijenja ime u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. Činile su ga organizacije federacije, republika i pokrajina te osnovne organizacije u općinama. SSRNJ obnašao je i neke funkcije vlasti, primjerice provođenje izbora.

Savez socijalističke omladine imao je korijen u dvjema ranijim omladinskim organizacijama, a to su: Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) osnovan 1919. i Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ) osnovan 1942. Godine 1946. USAOJ mijenja ime u Narodna omladina Jugoslavije (NOJ), a 1948. SKOJ i NOJ ujedinjuju se u jednu organizaciju pod nazivom Narodna omladine Jugoslavije. Godine 1963. mijenja ime u Savez omladine Jugoslavije (SOJ), 1974. u Savez socijalističke omladine Jugoslavije (SSOJ). Okupljao je mlade između 14 i 27 godina. SSOJ je u svom sastavu imao sljedeće organizacije: Ferijalni savez, Muzičku omladinu, Narodnu tehniku, Crveni križ, Savez izviđačkih organizacija, Savez organizacija za fizičku kulturu, Savez pionira i druge.

Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR) nastao je 1961. spajanjem triju posebnih organizacija sudionika NOR-a i to: Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata osnovanog 1947., Saveza ratnih vojnih invalida osnovanog 1945. i Udruženja rezervnih oficira i podoficira osnovanog 1952. Udruženje rezervnih oficira i podoficira izdvojilo se 1969. u posebnu organizaciju pod imenom Savez rezervnih vojnih starješina Jugoslavije. Osnovni su oblici organiziranja članova u SUBNOR-u udruženja osnivana na teritorijalnom načelu. Tako su bile organizirane općinske organizacije SUBNOR-a, zatim organizacije gradova s više općina te pokrajina, republika i federacije. (Z.H.)
 
Prikazuj 21-40 od 77 stavki.
#NaslovKlikova
  
21HR-DAZG-990 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Sošice1020
22HR-DAZG-702 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Velika Gorica1029
23HR-DAZG-715 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Zelina926
24HR-DAZG-716 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Žumberak912
25HR-DAZG-991 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Centar950
26HR-DAZG-703 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Črnomerec1008
27HR-DAZG-704 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Donji Grad920
28HR-DAZG-992 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Dubrava926
29HR-DAZG-705 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Gornji Grad894
30HR-DAZG-707 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Maksimir954
31HR-DAZG-697 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Markuševec994
32HR-DAZG-708 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Medveščak942
33HR-DAZG-709 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Pešćenica978
34HR-DAZG-710 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Remetinec903
35HR-DAZG-701 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Susedgrad915
36HR-DAZG-711 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Trešnjevka942
37HR-DAZG-712 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Trnje1402
38HR-DAZG-706 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb - Istok958
39HR-DAZG-1022 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb - Jug930
40HR-DAZG-713 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Zagreb - Zapad962