HR-DAZG-1314 Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Donja Stubica

srijeda, 20. svibanj 2020 9:22

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1314

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1956./1992.

KOLIČINA GRADIVA: 13 knj., 65 kut., 2. svež. (1,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sjednica općinskog odbora od 1964 do 1991., zapisnici sjednica godišnjih skupština od 1965. do 1970., zapisnici sjednica predsjedništva od 1963. do 1989., zapisnici sjednica sekretarijata za 1965. te zapisnici sjednica odbora za proslavu obljetnica ratnih brigada od 1966. do 1969., zapisnici sjednica izvršnog odbora od 1961. do 1965., zapisnici sjednica izbornih skupština 1982./1986., zapisnici sjednica izvještajnih skupština od 1987. do 1989., zapisnik nadzornog odbora za        1970., zapisnici sjednica predsjedništva i konferencija RVI 1960./1965., zapisnici sjednica mjesnih organizacija SUBNOR-a Donja Stubica za 1965. te zapisnici sjednica odbora za proslavu obljetnica ratnih brigada od 1968./1974. Odjel za opće poslove sadrži urudžbene zapisnike općih spisa od 1960. do 1988., urudžbirane spise od 1957. do 1991., matične knjige Udruženja boraca NOR-a, RVI i rezervnih oficira i podoficira na području općine Donja Stubica te predmetne spise od 1964. do 1992. Financijski odjel sadrži isplatne liste od 1963. do 1989., molbe za dodjelu nepovratnog boračkog zajma za 1964. i 1965., završne račune od 1981. do 1987., izvještaj prihoda i rashoda za 1974., blagajnički izvještaj za 1976. i drugu računovodstvenu dokumentaciju.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica, 1956./1991., 4 knj., 9 kut.

2. Odjel za opće poslove, 1957. - 1992., 9 knj., 50 kut.

3. Spomenice, foto albumi, likovni radovi, 1965. - 1966., 1 kut., 2 svež. 

4. Financije, 1963. - 1989., 5 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se steći uvid u djelovanje organizacije veterana NOR-a na području općine Donja Stubica.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Donja Stubica

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1955. - 1992.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Savez udruženja boraca NOR-a Donja Stubica je društveno – politička organizacija koju čine učesnici narodno-oslobodilačkog rata s područja općine Donja Stubica. Nakon što je 1955. ukinut kotar Donja Stubica kao administrativno – teritorijalna jedinica, prestaje djelovati kotarski odbor Saveza boraca, a njegovu ulogu preuzima općinski odbor Saveza udruženja boraca NOR-a Donja Stubica. Udruženje saveza boraca obuhvaćalo je sve mjesne organizacije saveza boraca na području općine,    zatim udruženje ratnih vojnih invalida te od 1963. udruženje rezervnih oficira i podoficira s područja općine Donja Stubica. Prestaje djelovati nakon raspada Jugoslavije i uspostave Republike Hrvatske kao samostalne države 1992. i od te godine djeluje pod imenom Savez antifašista Hrvatske.

Nadležnost i zanimanje općinskog odbora Saveza udruženja boraca NOR-a Donja Stubica utvrđena je statutarnim odlukama usklađenim prema statutu SUBNOR-a Hrvatske. Njegova djelatnost i nadležnost može se pratiti iz nekoliko aspetaka. Glavni ciljevi udruženja bili su njegovanje i očuvanje tradicija NOR-a te evociranje i proslave važnih bitaka partizanskih jedinica iz NOB-e. Nadalje, općinski odbor zauzimao se kod društveno – političkih organizacija pri Narodnom odboru općine Donja        Stubica za trajno poboljšanje i rješavanje problema materijalne i socijalno – zdravstvene naravi učesnika NOR-a i ratnih vojnih invalida. Tu je, dakako, spadala i briga za djecu poginulih boraca. U političko – ideološkom smislu, kao i sve druge DPO-e, zalagao se za očuvanje socijalističkog sistema i provođenje programa komunističke partije o kojoj  je bio potpuno ovisan.    

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1175 Gradski odbor SUBNOR-a Zagreb (1945. - 1990.) 


Ažurirano srijeda, 20. svibanj 2020 11:1