HR-DAZG-1168 X. gimnazija

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1168

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1961.] 1962. - 1977. [1978. - 1979.]

KOLIČINA GRADIVA: 62 knj. (3,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži dokumentaciju o radu škole, pedagošku i personalnu dokumentaciju. Registraturna pomagala i pripadajući spisi nisu sačuvani.

SERIJE U FONDU:

1. Dokumentacija o radu ustanove, 1964. – 1970., 14 knj.

2. Pedagoška dokumentacija, 1961. – 1979.,47 knj.

3. Personalna dokumentacija, 1962./1977., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo fonda može poslužiti kao izvor za istraživanje povijesti školstva na području grada Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: X. GIMNAZIJA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1962. – 1977.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

X. gimnazija, 1962. – 1977.

Ekonomsko obrazovni centar "Boris Kidrič", 1977. – 1991.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Na temelju čl. 93. Zakona o gimnazijama i čl. 36. Statuta općine Donji grad, Narodni odbor općine Donji grad donosi na zajedničkoj sjednici Općinskog vijeća i vijeća proizvođača 7. lipnja 1962. rješenje o osnivanju X. gimnazije pedagoškog smjera.

X. gimnazija je određena kao sljednik ukinute I. učiteljske škole u Zagrebu, čija je prava i obveze preuzela. Gimnazija je također preuzela cjelokupno učiteljsko i tehničko osoblje I. učiteljske škole. Sjedište gimnazije bilo je u Zagrebu, u Medulićevoj 33.

Gimnazija je imala status samostalne društvene ustanove organizirane prema načelima društvenog samoupravljanja. Sredstva za rad škole osiguravala su se preko Društvenog fonda za školstvo općine Donji grad. Školom je upravljao Školski odbor, Nastavničko vijeće i ravnatelj ustanove, a upravljanje školom i cjelokupni rad škole odvijao se prema propisima Zakona o gimnazijama. Zadatak gimnazija pedagoškog smjera bio je pripremanje učenika za studij na pedagoškim višim i visokim školama. Za pedagoški orijentirane gimnazije ustrojen je poseban plan i program, a karakteristika mu je bila podjednaka zastupljenost predmeta društveno–jezične i prirodoslovno–matematičke skupine.

Od školske godine 1963./1964. X. gimnazija se preustrojava u jednosmjernu gimnaziju općeg smjera. Iako su se u I. razred gimnazije učenici počeli upisivati već školske godine 1961./1962., odlučeno je da učenici upisani u II., III., IV. i V. razred I. učiteljske škole završe svoje redovno školovanje prema nastavnom planu i programu za učiteljske škole.

Tijekom 1974. uslijedila je temeljita reforma srednjeg školstva koja je najdublje zahvatila gimnazije koje su i ukinute. Srednjoškolska naobrazba organizirana je u pripremnom (zajedničke osnove nastavnog plana i programa) i završnom stupnju (usmjerenju). Na temelju spomenute reforme ukinuta je X. gimnazija kao pravni subjekt, ali je i dalje nastavila djelovati u sastavu novoosnovanog Ekonomsko obrazovnog centra "Boris Kidrič", Dobojska 12.

X. gimnazija djeluje i danas, sa sjedištem u Klaićevoj 7.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-124 I. učiteljska škola /muška/

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Limani, Silvija; Žanko, Vanja: Zagrebačke škole; škole i fakulteti međuratnog razdoblja. Katalog izdan povodom drugog postava izložbe u Hrvatskom školskom muzeju. Zagreb, 2005., 43-44.

Cener: list učenika Desete gimnazije. Zagreb, 1994.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176 – 178.

RELEVANTNI PRAVNI PROPISI:

SGGZ 11/1962

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:45