HR-DAZG-115 II. ženska realna gimnazija u Zagrebu

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-115

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1918. – 1956.

KOLIČINA GRADIVA: 156 knj., 9 kut., 27 svež., 1 fasc. (9 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene i poslovne zapisnike i kazala) i pripadajuće spise, dokumentaciju o radu nastavničkog osoblja (zapisnici sjednica Nastavničkog zbora,), matične knjige službenika, evidencije o učenicima (imenici, katalozi, upisnice), dnevnike rada, razredne knjige, zapisnike o ispitima i seminarima, dokumentaciju o učeničkim društvima, oglasne knjige i drugo.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1918. - 1956., 9 knj., 2 svež.

2. Spisi, 1918. - 1954., 6 kut.

3. Dokumentacija o radu ustanove, 1918./1956., 11 knj., 3 svež., 1 fasc.

4. Pedagoška dokumentacija, 1918. – 1956.,130 knj., 21. svež.,

5. Personalna dokumentacija, 1945./1956., 3 knj., 2 kut.

6. Računovodstvena dokumentacija, 1918. – 1947., 1 knj.

7. Učenička društva, 1923 – 1942., 2 knj., 1 kut., 1 svež.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo fonda može biti vrijedan izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba i Hrvatske. Biografski podaci iz evidencija o učenicima i nastavnicima mogu biti izvor i za pojedina genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: II. ženska realna gimnazija u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1918. – 1956.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Privremena mala ženska realna gimnazija, 1918. – 1921.

Kraljevska druga ženska realna gimnazija u Zagrebu, 1921. – 1924.

Državna druga ženska realna gimnazija u Zagrebu, 1924. – 1940.

Druga ženska realna gimnazija u Zagrebu, 1940. – 1941.

Državna druga ženska realna gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

VII. ženska gimnazija, 1945. – 1956.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Naredbom Odjela za bogoštovlje i nastavu Kr. zemaljske vlade od 26. rujna 1918. odijelilo se nekoliko odjeljenja nižih razreda od tadašnje Kraljevske ženske realne gimnazije u Zagrebu i od njih je osnovan novi zavod pod nazivom Privremena mala ženska realna gimnazija. Do osnivanja ovog zavoda došlo je zbog stalne zainteresiranosti sve većeg broja učenica za višom izobrazbom i daljnjim mogućnostima koje ona pruža. Škola je s radom započela 12. listopada 1918., a smještena je u Opatičkoj ulici.

Naredbom Odjela za bogoštovlje i nastavu Kr. zemaljske vlade od 26. srpnja 1921. škola nastavlja djelovanje pod nazivom Kraljevska druga ženska realna gimnazija u Zagrebu. Od 1924. ponovno dolazi do promjene imena škole u Državna druga ženska realna gimnazija u Zagrebu.

Pri gimnaziji je 1919. osnovano Društvo za podupiranje siromašnih učenica, a u razdoblju do 1930. otvorena su i ostala učenička društva poput Zajednice doma i škole (1921.), Podmlatka Jadranske straže, Podmlatka Crvenog Križa, Podružnica Ferijalnog saveza, Kolo Saveza trezvene mladeži "Jedinstvo" i druga.

Zbog stalnog rasta broja učenica u Zagrebu, vlasti donose odluku o izgradnji nove školske zgrade u Križanićevoj ulici 4. Nacrte za zgradu izradio je arhitekt Egon Steinmann u stilu moderne. Tijekom 1933. škola useljava u novoizgrađenu zgradu.

Za vrijeme Banovine Hrvatske škola nosi naziv Druga ženska realna gimnazija u Zagrebu.

Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole ponovno se mijenja u Državna druga ženska realna gimnazija u Zagrebu.

Početkom 2. svjetskog rata prostor u Križanićevoj ulici prepušten je najprije njemačkoj vojsci, a kasnije partizanskoj bolnici. Škola se morala ponovno vratiti na Gornji grad, ali ovaj puta na Katarinski trg, gdje se već nalazila i Klasična gimnazija. Zbog nedostatka prostora na Katarinskom trgu, knjižnice i kabineti ostali su cijelo vrijeme u Križanićevoj i bili devastirani, a namještaj, knjige i nastavna pomagala razneseni. Tijekom 2. svjetskog rata škola je radila s velikim prekidima i u neprimjerenim uvjetima.

Nakon 2. svjetskog rata dolazi do reorganizacije školskog sustava. Ukidaju se realne gimnazije i realke, umjesto kojih je stvoren jedan tip srednje općeobrazovne škole koji je dobio naziv gimnazije, a zadržao karakter realne gimnazije. U tom je razdoblju škola djelovala kao VII. ženska gimnazija.

Tijekom reorganizacije školske mreže u gradu Zagrebu 1956., VII. ženska gimnazija ukinuta je kao samostalna ustanova, a polaznici upućeni u VII. i VIII. mješovitu školu.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-114 I. ženska realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-116 III. ženska realna gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-80 Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu

HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA-141 Zagrebačka oblast

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

7. čulo: časopis VII. gimnazije u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Seven up: časopis VII. gimnazije u Zagrebu. Zagreb, 2001.

Pan: list SSO VII gimnazije "Vladimir Nazor". Zagreb, 1972. – 1978.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 312–314, 336–338, 408.

Izvještaj Druge ženske realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1929.- 1940., Zagreb 1930. - 1940.

Izvještaj Kraljevske ženske realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1920./1921. Zagreb 1921.

Izvještaj Privremene male ženske realne gimnazije u Zagrebu za šk. god. 1918. - 1920. Zagreb, 1919. - 1920.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Krbek, Pravomil: Naše realke prema srednjim školama u obće, a poimence prema realkama austrijskim, ugarskim, francuskim i njemačkim. Zagreb, 1888.

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:38