HR-DAZG-111 III. muška realna gimnazija u Zagrebu

nedjelja, 2. studeni 2008 23:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-111

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1922. – 1970.

KOLIČINA GRADIVA: 158 knj., 2 kut., 2 svež. (5,59 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike, djelovodnike, djelovodne protokole, poslovnike i kazalo), opće i povjerljive spise, dokumentaciju o poslovanju škole (blagajničke knjige, dokumentacija o učeničkim doprinosima, kontrolnici osoblja), zapisnike sjednica Nastavničkog zbora, evidencije o učenicima (katalozi, imenici, upisnice), dnevnike rada i razredne knjige, zapisnike o ispitima, svjedodžbe i dvije oglasne knjige.

SERIJE U FONDU:

1. Opća i povjerljiva dokumentacija, 1922. - 1948., 9 knjiga, 1,2 kutije

2. Dokumentacija o radu ustanove, 1922. - 1947., 6 knjiga, 1 svežanj

3. Pedagoška dokumentacija, 1922. - 1974., 137 knjiga, 0,3 kutije

4. Rad i radni odnosi, [1922./1974.], 05 kutije

5. Financijsko poslovanje i računovodstvo, 1924./1948., 5 knjiga, 1 svežanj

6. Informacijski resursi i dokumentacija, [1938. - 1939.], 1 knjiga

VALORIZACIJA FONDA:2

Gradivo fonda može biti vrijedan izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba i Hrvatske. Biografski podaci iz evidencija o učenicima i nastavnicima mogu biti izvor i za pojedina genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: III. muška realna gimnazija u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1922. -

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Privremena Kraljevska III. realna gimnazija u Zagrebu, 1922. – 1924.

Državna III. realna gimnazija u Zagrebu, 1924. – 1929.

Državna III. muška realna gimnazija u Zagrebu, 1929. – 1940.

Treća muška realna gimnazija u Zagrebu, 1940. – 1941.

Državna treća muška realna gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

III. muška gimnazija, 1945. - 1948.

III. mješovita gimnazija, 1948. - 1956.

III. gimnazija, 1956. - 1961.

Gimnazija "Vladimir Vitasović", 1961. - 1978.

Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u PTT prometu, 1978. - 1991.

III. gimnazija, od 1991 do danas

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Otpisom Odjela za prosvjetu i vjeru Pokrajinske uprave 1922. razdijeljena je tadašnja Kraljevska I. realna gimnazija u Zagrebu na dva zavoda, od kojeg novoosnovani počinje djelovanje pod nazivom Privremena kraljevska III. realna gimnazija. Do podjele realne gimnazije došlo je zbog povećanja zainteresiranosti i stalnog priljeva sve većeg broja školskih polaznika.

Školska se obuka održavala u zgradi Prve realne gimnazije na Rooseveltovom trgu, u dvije različite smjene, sve dok školi nisu omogućene vlastite prostorije.

Školsko područje ove gimnazije obuhvaćalo je središte grada Zagreba (Petrinjsku, Jelačićev trg, Ilicu, Kačićevu, Mihanovićevu i Vojničku cestu (današnju ulicu Kršnjavog)), a tijekom 1923. prošireno je na Sajmište, Draškovićevu, Vlašku, Kolodvorsku i Branimirovu ulicu.

Za prvog ravnatelja škole bio je postavljen Adam Rubetić koji je tu dužnost obnašao do 1926., kada ga zamjenjuje Luka Zdunić.

Otpisom Aleksandra I. Karađorđevića 1924. škola je proglašena stalnom te nastavlja djelovanje pod nazivom Državna III. realna gimnazija u Zagrebu.

Nakon donošenja Zakona o srednjim školama iz 1929. škola mijenja naziv u Državna III. muška realna gimnazija u Zagrebu.

U razdoblju od 1931. do 1940. ustrojena su u školi razna učenička društva: Zajednica doma i škole, Podmladak Jadranske straže, Podmladak Crvenog križa, Podružnica Ferijalnog saveza, Kolo trezvene mladeži "Borba", literarno društvo "Omladina", Podmladak aerokluba "Naša krila" itd.

Tijekom 1937. škola dobiva novoizgrađenu vlastitu zgradu u Kušlanovoj 52.

Za vrijeme Banovine Hrvatske škola nosi naziv Treća muška realna gimnazija u Zagrebu.

Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole ponovno se mijenja u Državna treća muška realna gimnazija u Zagrebu.

Nakon 2. svjetskog rata ukidaju se realne gimnazije i realke, umjesto kojih je stvoren jedan tip srednje općeobrazovne škole koji je dobio naziv gimnazije, a zadržao karakter realne gimnazije. U tom je razdoblju škola djelovala kao III. muška gimnazija.

Gimnazija postaje mješovita 1948. god. Od njenog osnutka do 1956. god. gimnazija je imala osam godišta (od 1. do 8. razreda), a od 1956. god. na temelju zakona o osnovnoj školi prva četiri razreda gimnazije priključena su osnovnoj školi, a gimnazija ima četiri razreda.

U periodu između 1978. i 1991 god. gimnazije ne djeluje. Reformom školstva zajedno s PTT školom tvori PTT obrazovni centar. Od 1991. god. škola je ponovno registrirana kao III. gimnazija. Djeluje i danas.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-109 I. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-110 II. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-112 IV. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-113 V. muška realna gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-80 Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu

HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA-141 Zagrebačka oblast

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 357.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Limani, Silvija; Žanko, Vanja: Zagrebačke škole; škole i fakulteti međuratnog razdoblja. Katalog izdan povodom drugog postava izložbe u Hrvatskom školskom muzeju. Zagreb, 2005., 27-28.

Andabaka, Alma [ur.]: 80. godina III. gimnazije u Zagrebu. Zbornik III. gimnazije u Zagrebu. Zagreb, 2003.

Pilić, Josip [ur.]: Godišnjak III. gimnazije u Zagrebu. Zagreb, 2001.

Pilić, Josip [ur.]: Mi mladi : list Treće gimnazije. Zagreb, 1961.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 251–252, 312–314, 336–338, 443-447.

Izvještaj Državne III. muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1941. - 1943. Zagreb, 1942. - 1943.

Izvještaj Treće muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1939./1940. Zagreb, 1940.

Izvještaj Državne treće muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1929. - 1939. Zagreb, 1930. - 1939.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Krbek, Pravomil: Naše realke prema srednjim školama u obće, a poimence prema realkama austrijskim, ugarskim, francuskim i njemačkim. Zagreb, 1888.

(M.T. ; S. G.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:32