HR-DAZG-109 I. muška realna gimnazija u Zagrebu

nedjelja, 2. studeni 2008 21:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-109

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1854./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 150 knj., 27 kut. (10,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbene zapisnike i kazala, opće i povjerljive spise, financijsko–računovodstvenu dokumentaciju o poslovanju škole (blagajnički dnevnici, dokumentacija o fondovima i zakladama), dokumentaciju o radu nastavnika (zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, matice i sposobnici učitelja), brojne evidencije o učenicima (katalozi, imenici, upisnice), dnevnike rada, zapisnike o ispitima, dokumentaciju o Tečaju za demobilizirane učenike (nakon 1. svjetskog rata), gradivo Komisije za ispitivanje srednjoškolskih svjedodžbi (nakon 2. svjetskog rata), gradivo koje se odnosi na Zajednicu doma i škole, jedan školski ljetopis, oglasne knjige, te pomoćne uredske knjige i normalije.

Od gradiva Trgovačke škole sačuvano je samo nekoliko listova blagajničke knjige.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1857./1944., 16 knj, 3 kut.

2. Opći spisi, 1854./1945., 17 kut.

3. Povjerljivi spisi, 1931. – 1943., 1 kut.

4. Financijsko – računovodstvena dokumentacija, 9 knj., 1866./1941.

5. Dokumentacija o radu nastavnika 1854./1944., 8 knj., 1 kut.

6. Razredni imenici, dnevnici, katalozi i upisnice, 1857./1945., 92 knj., 1 kut.

7. Dokumentacija o ispitima, 1870./1945., 13 knj., 1 kut.

8. Tečaj za demobilizirane učenike, 1919., 1 knj.

9. Komisija za ispitivanje srednjoškolskih svjedodžbi, 1945. – 1947., 2 knj.

10. Zajednica doma i škole, 1930. – 1945., 1 kut.

11. Ljetopis, 1926. - 1935., 1 knj.

12. Oglasne knjige, 1891./1947., 4 knj.

13. Normalije, 1873./1945., 2 knj., 1 kut.

14. Ostalo, 1904./1945., 2 knj., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA:2

Gradivo fonda odlikuje se cjelovitošću i predstavlja vrijedan izvor za istraživanje povijesti školstva na području Zagreba i Hrvatske. Evidencije o učenicima i matice učitelja mogu dati podatke i za pojedina genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: I. muška realna gimnazija u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1854. – 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Muška "mala realka", 1854. – 1856.

Carska kraljevska zemaljska mala realka u Zagrebu (K.K. Ober Real Schule in Agram), 1856. – 1859.

Kraljevska velika realka u Zagrebu, 1859. – 1894.

Kraljevska realna gimnazija u Zagrebu, 1894. – 1912.

Kraljevska I. realna gimnazija u Zagrebu, 1912. – 1924.

Državna I. realna gimnazija u Zagrebu, 1924. – 1929.

Državna I. muška realna gimnazija u Zagrebu, 1929. – 1940.

Prva muška realna gimnazija u Zagrebu, 1940. – 1941.

Državna prva muška realna gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

I. muška gimnazija, 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Zagrebačka realka osnovana je 1854. kao provizorna niža trogodišnja muška "mala realka", financirana od grada Zagreba. Škola je bila smještena u iznajmljenim prostorijama Grko–katoličkog sjemeništa, a za ravnatelja škole postavljen je bio Josip Premru.

Sljedeće školske godine 1855./1856. otvoren je u školi i drugi razred, a zbog premalog prostornog kapaciteta na tadašnjoj lokaciji, škola se preselila u zgradu kraj Popova tornja na Vrazovom šetalištu. Rješenjem cara Franje Josipa 1856. škola je proglašena samostalnim zavodom i preustrojena u Carsku kraljevsku zemaljsku malu realku u Zagrebu (K.K. Ober Real Schule in Agram). Ravnateljem zavoda postaje Franjo pl. Sladović.

Do ponovnog preseljenja škole dolazi početkom školske godine 1858./1859. kada grad školi kupuje zgradu obitelji Jelačić na Strossmayerovu šetalištu, u kojoj će kasnije biti smješten ženski licej.

Rješenjem Car. kralj. odjela za bogoštovlje i nastavu 1859. proširena je "mala realka" u šestorazrednu "veliku realku" te nastavlja djelovanje pod nazivom Kraljevska velika realka u Zagrebu.

Padom Bachova apsolutizma u jesen 1860. hrvatski se jezik uvodi kao nastavni.

Godine 1862. Učiteljski zbor škole osniva Društvo za podupiranje siromašnih realaca kojemu kao prvi zakladatelj pristupa biskup Haulik.

Sedamdesetih se godina 19. stoljeća realke produžuju na sedam godina i stječu status škole koja priprema za studij. Prvi ispit zrelosti (matura) u prvoj zagrebačkoj realki polaže se na kraju školske godine 1868./1869.

Rješenjem Odjela za bogoštovlje i nastavu zemaljske vlade 1883. osnovana je u Zagrebu dvorazredna trgovačka škola, a rješenjem istog tijela 1883. trgovačka je škola pripojena realki.

U tom se razdoblju, zbog prevelike preopterećenosti školske zgrade, ponovo aktualizira pitanje smještaja škole. Na inicijativu dr. Isidora Kršnjavog počinje se graditi kompleks školskih i muzejskih zgrada na tzv. Školskom forumu između Savske ceste i bivše "Ciglane" u Kačićevoj ulici (danas Rooseveltov trg). Kompleks je projekt uglednih njemačkih arhitekata Ludwiga i Hülssnera. Godine 1896. u središnji objekt kompleksa smještena je Kraljevska velika realka, u sjevernom krilu Trgovačka akademija i u južnom krilu Klasična gimnazija.

Rješenjem Odjela za bogoštovlje i nastavu zemaljske vlade 1894. škola je preustrojena u osmorazrednu realnu gimnaziju. Nova organizacija škole pretpostavljala je dva odjela, počevši od trećeg razreda. Prvi je realni (koji ima sveukupno sedam razreda), a drugi osmorazredni realno–gimnazijski odjel, nakon kojeg će učenici moći polaziti sveučilište. Reorganizirana škola nastavlja djelovanje kao Kraljevska realna gimnazija u Zagrebu.

U lipnju 1912. odvojena je od škole Viša trgovačka škola.

Odlukom Odjela za bogoštovlje i nastavu zemaljske vlade 1912. dolazi do podjele škole na dvije potpune realne gimnazije. Škola nastavlja djelovanje pod nazivom Kraljevska I. realna gimnazija u Zagrebu.

Novoosnovana škola započinje djelovanje pod nazivom Kraljevska II. realna gimnazija u Zagrebu, a u jesen 1913. dobiva novi smještaj na Šalati.

Ratne godine 1914., škola je prislino preselila s Rooseveltovog trga jer je zgradu preuzela vojska za potrebe bolnice. Školska se obuka odvijala na nekoliko zagrebačkih lokacija: u početku u prostorijama sirotišta na Josipovcu, zatim na Katarininom trgu do 1918., kada se vraća u vlastitu zgradu.

Zbog stalnog priljeva sve većeg broja školskih polaznika Odjel za prosvjetu i vjeru Pokrajinske uprave donosi 1922. odluku o ponovnoj podjeli škole na dva zavoda, od kojih novoosnovani počinje djelovanje pod nazivom Privremena Kraljevska III. realna gimnazija. Školska se obuka za obje škole provodila u istoj zgradi, u dvije različite smjene, sve dok trećoj realnoj gimnaziji nisu omogućene vlastite prostorije.

Ustrojenjem nove državne vlasti nakon rata, mijenja se i 1924. godine naziv škole u Državna I. realna gimnazija u Zagrebu.

Nakon donošenja Zakona o srednjim školama 1929., škola ponovo mijenja naziv u Državna I. muška realna gimnazija u Zagrebu (za dio grada Zagreba i srez Samobor). U razdoblju od 1929. do 1940. oformljena su u školi razna učenička društva: Zajednica doma i škole, Podmladak Crvenog križa, Podmladak Jadranske straže, Kolo trezvene mladeži "Spas", itd.

Godine 1934. otvara se pri školi posebno odjeljenje nastalo od učenika svih triju realnih gimnazija, koje još iste godine dobiva naziv Državna IV. muška realna gimnazija u Zagrebu.

Za vrijeme Banovine Hrvatske škola nosi naziv Prva muška realna gimnazija u Zagrebu. Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole ponovno se mijenja u Državna prva muška realna gimnazija u Zagrebu.

Nakon rata dolazi do reorganizacije školskog sustava. Tako se ukidaju realne gimnazije i realke umjesto kojih je stvoren jedan tip srednje općeobrazovne škole koji je dobio naziv gimnazije, a zadržao karakter realne gimnazije. U tom je razdoblju škola djelovala kao I. muška gimnazija.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-110 II. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-111 III. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-112 IV. muška realna gimnazija u Zagrebu

HR-DAZG-113 V. muška realna gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-71 Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave

HR-HDA-80 Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu

HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA-141 Zagrebačka oblast

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Dakić, Branimir [ur.]: Spomenica Prve gimnazije u Zagrebu: 1854. - 2004. Zagreb, 2004.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Stipetić, Vladimir [ur.]: Spomenica maturanata I. muške realne gimnazije u Zagrebu: (1946.-2006.). Zagreb, 2006.

Zagrebački leksikon. Opće (realne) gimnazije. II. Zagreb, 2006., 149.

Dakić, Branimir [ur.]: Spomenica Prve gimnazije u Zagrebu: 1854.-2004. Zagreb, 2004.

Jurić, Zlatko: Školski forum u Zagrebu 1893. – 1906. Prostor. 7. Zagreb, 1999., (1) [(17)] 49–68.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 112-113, 183–185, 251–252, 312–314, 336–338, 443-447.

Izvještaj Prve muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1939./1940. Zagreb, 1940.

Izvještaj Državne prve muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1931.- 1939. Zagreb, 1932. - 1939.

Izvještaj Prve muške realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1930./1931. Zagreb, 1931.

Izvještaj Kraljevske I. realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1916.- 1931. Zagreb, 1917. - 1931.

Izvještaj Kraljevske I. i II. realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1914./1915. Zagreb, 1915.

Izvještaj Kraljevske trgovačke akademije spojene s Kraljevskom realnom gimnazijom u Zagrebu šk. god. 1909. - 1914. Zagreb, 1910. - 1914.

Cuvaj, Antun: Građa za povijest školstva kraljevine Hrvatske i Slavonije, Zagreb, 1910. IV. 293–297., V. 340–342., VI. 93–95., VII. 218–219, 455., X. 358– 59.

Izvješće Kraljevske realne gimnazije i s njom spojene Više trgovačke škole u Zagrebu šk. god. 1894. - 1909. Zagreb, 1895. - 1909.

Godišnje izvješće Kraljevske velike realke i spojene s njom Više trgovačke škole u Zagrebu šk. god. 1890. - 1894. Zagreb, 1891. - 1894.

Godišnje izvješće Kraljevske velike realke i spojene s njom Trgovačke škole u Zagrebu. Šk. god. 1883. - 1890. Zagreb, 1884. - 1890.

Godišnje izvješće Kraljevske velike realke u Zagrebu šk. god. 1866. - 1883. Zagreb, 1867. - 1883.

Izvještaj Kraljevske više realne gimnazije u Zagrebu šk. god. 1860. - 1866. Zagreb, 1861. - 1866.

Jahresbericht der K. K. Ober Realschule in Agram. Veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres, 1859./1860. Zagreb, 1860.

Jahresbericht der K. K. vollstandigen Unter Realschule in Agram. Veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres, 1856. - 1859. Zagreb, 1857. - 1859.

Jahresbericht der stadtischen Unter - Real - Schule zu Agram. Veroffentlicht am Schlusse des Schuljahres, 1854. - 1856. Zagreb, 1855. - 1856.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513–516.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Krbek, Pravomil: Naše realke prema srednjim školama u obće, a poimence prema realkama austrijskim, ugarskim, francuskim i njemačkim. Zagreb, 1888.

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:28