HR-DAZG-107 Niža realna gimnazija u Čazmi

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-107

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1944. - 1945.

KOLIČINA GRADIVA: 3 knj., 2 kut. (0,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži urudžbeni zapisnik, spise (statistike i izvješća), zapisnik sjednica Nastavničkog zbora, razredne imenike, dnevnike i upisnice, popis učenika u internatu, dokumentaciju o polaganju privatnih ispita, oglasnu knjigu, popis učenika u internatu, dokumentaciju o radu literarnog udruženja "Vladimir Nazor" i fotografije.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1945., 0, 5 kut.

2. Spisi, 1944. - 1945., 0,5 kut.

3. Zapisnici sjednica Nastavničkog zbora, 1945., 1 knj.

4. Razredni imenici i dnevnici rada, 1944.-1945., 0,5 kut.

5. Dokumentacija o ispitima,1945., 0,25 kut.

6. Oglasna knjiga, 1945., 1 knj.

7. Ostalo, 1944. - 1945, 1 knj., 0,25 kut.

VALORIZACIJA FONDA:2

Fond predstavlja vrijedan izvor za proučavanje razvoja i djelovanja tzv. partizanskih škola na području Hrvatske.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Niža realna gimnazija u Čazmi

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Čazma, Bajmok

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1943. – 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Niža realna gimnazija u Čazmi, 1943. – 1945.

Realna gimnazija zbjega iz Hrvatske u Bajmoku, 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

U razdoblju od 1943., kada su dijelovi teritorija Hrvatske došli pod upravu oblasnih, to jest kotarskih narodnooslobodilačkih odbora, započele su s radom prve takozvane partizanske gimnazije i srednje škole. Na području uprave oblasnog NOO-a Zagrebačke oblasti, od kraja 1943. do sredine 1944. osnovano je šest srednjih škola i gimnazija. Gimnazije su radile po nastavnom planu i programu koje je izradio ZAVNOH.

Gimnazija u Čazmi osnovana je krajem 1943. (točan datum osnutka nije poznat), a djelovala je pod nazivom Niža realna gimnazija u Čazmi. Nalazila se pod neposrednim nadzorom Kotarskog NOO-a Čazma. Odlukom Odjela narodne prosvjete ZAVNOH-a od 15. rujna 1944. pri školi je otvoren i đački internat u kojem je smješteno četrdesetak učenika. Prema objavljenim statističkim podacima, škola je u studenom 1944. imala četiri odjeljenja sa stotinjak polaznika, a u školi je radilo pet nastavnika.

U studenom 1944. otvoren je u školi Dom kulture u svrhu organizacije kulturno–prosvjetnog rada.

Zbog čestih ratnih aktivnosti na čazmanskom području, u siječnju 1945. dolazi do zbjega Hrvata u Vojvodinu, gdje s radom nastavlja i ova škola pod nazivom Realna gimnazija zbjega iz Hrvatske u Bajmoku. Škola je bila pod neposrednim nadzorom Uprave zbjega djece iz Hrvatske u Bajmoku. Za vrijeme zbjega u Vojvodini, školu je polazilo oko šesto učenika.

Rješenjem Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju od 29. svibnja 1945. škola je završila s djelovanjem. Istim Rješenjem odlučeno je da uprava škole preda arhivsko gradivo škole i školsku knjižnicu, prilikom povratka, Ministarstvu prosvjete, Odjelu za srednju nastavu u Zagrebu.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-108 Gimnazija Maršala Tita

HR-DAZG-1148 Okružni NOO Zagreb

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-209 Oblasni NOO Zagrebačke oblasti

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 955.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 393–394, 408, 443-447.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u toku NOB-a na oslobođenom području Jugoslavije. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 9. Zagreb, 1975., 5–18.

Ogrizović, Mihajlo: Školstvo i prosvjeta u zbjegovima za vrijeme NOB-a sa teritorija Hrvatske. Zbornik
za povijest školstva i prosvjete. 2. Zagreb, 1965., 37–50.

(M.T.)

 

Ažurirano srijeda, 18. ožujak 2020 13:52