HR-DAZG-103 II. klasična gimnazija u Zagrebu

ponedjeljak, 3. studeni 2008 0:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-103

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1895. - 1948.

KOLIČINA GRADIVA: 128 knj., 3 kut. (6,7 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike, djelovodnik, poslovni zapisnik, kazalo), opće i povjerljive spise, dokumentaciju o nastavničkom osoblju i službenicima (zapisnici sjednica Nastavničkog vijeća, Matice učitelja i službenika, kontrolnik osoblja, ugledna predavanja i roditeljski sastanci), dokumentaciju o učenicima (glavni imenici i katalozi, upisnice, razredni imenici), dnevnike rada, dokumentaciju o polaganju ispita, o radu Ferijalnog saveza i Društva za potporu siromašnih gimnazijalaca). Osim toga, u fondu nalazimo i gradivo nastalo poslovanjem školske blagajne i računovodstva, inventare školske imovine, dokumentaciju o zakladama ("Hugo Badalić" i druge), školski ljetopis i oglasne knjige za nastavnike i učenike.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala,1910./1948., 8 knj., 0,5 kut.

2. Opći spisi, 1902. – 1948., 7 kut.

3. Povjerljivi spisi, 1912./1945., 0,5 kut.

4. Dokumentacija o nastavničkom i službeničkom osoblju i njihovu radu, 1929./1948., 8 knj., 3 kut.

5. Dokumentacija o učenicima, 1895. – 1948., 91 knj., 0,5 kut.

6. Dokumentacija o školskoj imovini i financijama, 1898./1948., 13 knj., 0,5 kut.

7. Zaklade, 1900./1941., 2 knj., 1 kut.

8. Oglasne knjige i ljetopis, 1928./1948., 5 knj.

9. Normalije, 1931., 1 knj.

VALORIZACIJA FONDA:2

Fond predstavlja vrijedan izvor pri istraživanjima povijesti školstva u Hrvatskoj. Podaci iz evidencija o učenicima, nastavnicima i službenicima mogu biti pomoćno sredstvo pri genealoškim straživanjima.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: II. KLASIČNA GIMNAZIJA U ZAGREBU

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1895. – 1948.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kraljevska donjogradska velika gimnazija u Zagrebu, 1895. – 1921.

Kraljevska II. velika gimnazija u Zagrebu, 1921. – 1925.

Druga državna gimnazija u Zagrebu, 1925. – 1929.

Druga državna klasična gimnazija u Zagrebu, 1929. – 1941.

Državna druga klasična gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

II. klasična gimnazija u Zagrebu, 1945. – 1948.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Odlukom Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade 1895. osnovana je nova klasična gimnazija u Zagrebu. Povod osnivanju škole bila je sve veća zainteresiranost učenika za klasičnom izobrazbom, a postojeća Kraljevska velika gimnazija u Zagrebu nije mogla udovoljiti novonastalim potrebama. Škola je s djelovanjem započela pod nazivom Kraljevska donjogradska velika gimnazija u Zagrebu, dok je stara gimnazija promijenila naziv u Kraljevska gornjogradska velika gimnazija u Zagrebu. Škola je smještena u novoizgrađenu monumentalnu zgradu na današnjem Rooseveltovom trgu s dugim pročelnim dijelom (danas Muzej Mimara) i dvama pokrajnim krilima. Za ravnatelja škole postavljen je Hugo Badalić koji je na toj dužnosti ostao sve do svoje smrti 1900. Iste godine je pri školi osnovana "Badalićeva zaklada" za potporu siromašnih učenika. U prvoj školskoj godini djelovanja otvorena su četiri niža razreda, s preko 400 upisanih učenika. Školske godine 1900./1901. osnovano je u školi Društvo za podupiranje siromašnih učenika u Kr. donjogradskoj gimnaziji, dok je naredne školske godine osnovana školska knjižnica. Ratne godine 1914. škola je prisilno preselila iz zgrade jer je spomenuta bila upotrijebljena u vojničke svrhe. Školska obuka odvijala se na različitim lokacijama: u početku u prostorijama Sveučilišne knjižnice, zatim u staroj zgradi Gornjogradske gimnazije na Katarininom trgu do 1918., kada se vraća u vlastitu zgradu.

Odlukom Odjeljenja za prosvjetu i vjere 1921. promijenjeno je ime škole u Kraljevska II. velika gimnazija u Zagrebu. Nova promjena imena škole (u Druga državna gimnazija u Zagrebu) uslijedila je 1925. Zakonom o srednjim školama iz 1929. ponovo je provedena promjena naziva škole u Druga državna klasična gimnazija u Zagrebu.

Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske naziv škole mijenja se u Državna druga klasična gimnazija u Zagrebu.

Na početku 1948./1949. školske godine dolazi do spajanja Druge i Prve klasične gimnazije u jednu školu koja od tog razdoblja djeluje pod nazivom Klasična gimnazija.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-102 I. klasična gimnazija u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-71 Carsko kraljevsko ministarstvo bogoštovlja i nastave

HR-HDA-80 Zemaljska vlada. Odjel za bogoštovlje i nastavu

HR-HDA-137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA-141 Zagrebačka oblast

HR-HDA-147 Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje

HR-HDA-159 Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu

HR-HDA-218 Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja NDH

HR-HDA-291 Ministarstvo prosvjete NRH

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 954.

Dobronić, Lelja: Klasična gimnazija u Zagrebu od 1607. do danas. Zagreb, 2004.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 356.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Goldstein, Ivo; Szabo, Agneza: Povijest zagrebačke Klasične gimnazije : (1607.-2007.). Zagreb, 2007.

Batinić, Štefka [ur.]: Klasične gimnazije u Hrvatskoj. Zagreb, 2007.

Zagrebački leksikon. Klasične gimnazije. I. Zagreb, 2006., 514–515.

Dobronić, Lelja: Klasična gimnazija u Zagrebu od 1607. do danas. Zagreb, 2004.

Kosić, Ivan; Galić, Irena: Godišnja izvješća Klasične gimnazije u Zagrebu. U povodu 395. obljetnice (1607. - 2002.). Zagreb, 2002.

Jurić, Zlatko: Školski forum u Zagrebu 1893. – 1906. Prostor. 7. Zagreb, 1999. (1) [(17)] 49–68.

Dukat, Anđelka [ur.] : Klasična gimnazija u Zagrebu. Zagreb, 1999.

Bistričić, Božidar [ur.]: Gornjogradska gimnazija : 1997. Zagreb, 1997.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176–178.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958., 183–185, 251–252, 312–314.

Cuvaj, Antun: Građa za povijest školstva kraljevine Hrvatske i Slavonije. X. Zagreb, 1910., 327–332.

Izvještaj Druge klasične gimnazije u Zagrebu šk. god. 1939./1940. Zagreb, 1940.

Izvještaj Druge državne klasične gimnazije u Zagrebu šk. god. 1929.-1939. Zagreb, 1930. - 1939.

Izvještaj Kraljevske doljnjogradske velike gimnazije u Zagrebu šk. god. 1895.-1921. Zagreb, 1896. - 1921.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Koprek, Ivan [ur.]: Thesaurus Archigymnasii : zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu : 1607.-2007. Zagreb, 2007.

Brezak-Stamać, Dubravka: Gornjogradska gimnazija u Zagrebu i njezini profesori filolozi. Forum. Zagreb, 2006., (1-3) 334-355.

Zagrebački leksikon. Škole. II. Zagreb, 2006., 378–381.

Limani, Silvija; Žanko, Vanja: Zagrebačke škole; škole i fakulteti međuratnog razdoblja. Katalog izdan povodom drugog postava izložbe u Hrvatskom školskom muzeju. Zagreb, 2005., 25-26.

Gaćina Škalamera, Sonja: Dinamika razvoja osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj od 1900. do 1940. Anali za povijest odgoja. 3. Zagreb, 2004., 83–113.

Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.

Gaćina Škalamera, Sonja: Izgradnja srednjoškolskih zgrada u Zagrebu. Zagreb, 2002.

Krmpotić, Ante: Organizacija srednjoškolske (gimnazijske) nastave u Zagrebu u ratnim školskim godinama 1943./44. i 1944./45. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb, 1995. (27) 561-567.

Pazman, Dragutin: Školstvo i prosvjeta u Hrvatskoj između dva rata (1918.-1941.). Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. 8. Zagreb, 1958., 320-370.

Lisac, Andrija [ur.]: Zbornik naučnih i književno - umjetničkih priloga bivših đaka i profesora zagrebačke Klasične gimnazije o 350 - godišnjem jubileju 1607. – 1957. Zagreb, 1957.

Ogrizović, Mihajlo: Razvitak školstva i prosvjete u Jugoslaviji od 1918. do 1941. Zbornik za povijest školstva i prosvjete. 10. Zagreb, 1976., 9-24.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Prosvjeta i školstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Zagreb, 1980., 513 – 516.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Srednje općeobrazovne škole. IV. Zagreb, 1960., 176 – 178.

(M.T.)

 

 

Ažurirano utorak, 17. ožujak 2020 13:54